Följ oss:

Välkommen!

Tel: 0243-131 11

Hantering av personuppgifter


Personuppgiftsansvarig

Dalareklam i Borlänge AB, orgnr: 559124-0444, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Dalareklam och som Dalareklam behandlar rörande dig.


Insamling och tillhandahållande av personuppgifter

De personuppgifter Dalareklam behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du gör en förfrågan till oss via telefon eller e-post.


Dalareklam behandlar personuppgifter om dig när så är nödvändigt för angivna ändamål. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-post och telefonnummer.


Ändamål och rättslig grund

Dalareklam behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.


Förfrågan och fakturering

Dalareklam samlar enbart in personuppgifter för att kunna utföra en tjänst som du har beställt. Dalareklam behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.


Nyhetsbrev

Dalareklam kan komma att använda din e-postadress för utskick av nyhetsbrev som du har möjlighet att avregistrera dig från.


Uppfyllande av rättslig förpliktelse

Behandling av dina personuppgifter görs även för att uppfylla de krav som ställs på Dalareklams verksamhets enligt lag, annan författning eller myndlighetsbeslut. Exempel på sådan behandling kan vara att uppfylla kraven enligt bokföringslagen.


Överföring av personuppgifter till andra parter

Dalareklam lämnar inte ut personuppgifter till annan part, om vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.


Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller enligt gällande rätt, till exempel krav enligt bokförings- eller redovisningslagen.


Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0243-131 10 eller info@dalareklam.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0243-131 10 eller info@dalareklam.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Besöksadress: Tunavägen 180, 784 62 Borlänge

Tel: 0243-131 11

Mail: info@dalareklam.se